nav-left cat-right
cat-right

Romantyzm

Romantyzm w literaturze europejskiej rozpoczął się wraz z Wielką Rewolucją Francuską (1789 r.), natomiast w Polsce – gdy opublikowano „Ballady i romanse” A. Mickiewicza (1822 r.). Nazwa tej epoki literackiej powstała w I poł. XIX w. i wzięła się od przymiotnika „romantyczny”, oznaczającego cechę czegoś fantastycznego, oddziałującego na uczucia, niezwiązanego z rzeczywistością. Romantykiem...

Oświecenie

W okresie od 1740 do 1822 roku na ziemiach polskich rozwija się literatura oświecenia. Została zapoczątkowana za czasów Augusta III. Wówczas kraj wyniszczany był przez konflikty zbrojne oraz wewnętrzną anarchię. Silny wpływ Rosji znacząco spowolnił rozwój oświecenia na polskich ziemiach. Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego był bardzo owocny dla polskiej literatury. Władca jako mecenas sztuki...

Średniowiecze

Średniowiecze obejmuje aż 1000 lat (od V do XV wieku). W tej epoce kulturę tworzyli duchowni, gdyż stanowili najbardziej wykształconą grupę. Większość dzieł stworzono w języku łacińskim, ponieważ języki narodowe dopiero się wykształcały. Stąd wynikała dwujęzyczność średniowiecza. W literaturze średniowiecza występowały motywy: ascezy, tańca śmierci (danse macabre), wątki pasyjne. Jej...

Antyk

Antyk jako epoka literacka obejmuje czasy od około 5000 lat p.n.e. – 4000 lat p.n.e. do roku 476 (upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego). Literatura antyku pojawiła się najpierw w Grecji i dzieliła się na okresy: VIII wiek p.n.e. – epoka epiki – Homer – eposy:  „Iliada” i „Odyseja”, napisane heksametrem daktylicznym z użyciem rozbudowanych porównań (homeryckich) i stałych epitetów....